Литературное чтение на родном языке 2

Донгак Д.М, Очур О.Ш, Хертек Э.А — 2Б

№ п/п   Тема Часы Дата Домашнее задание
план факт
1 А.Гайдар. Н.Тембирек «Тимур болгаш оон командазы» 1 26.01   Созуглелди номчааш, утказын чугаалаар, айтырыгларга харыылаар
2 Тывызык дугайында билиг. Тывызыктажырынын  чуруму. Тывызыым-дытта, тоолум дошта 1 28.01   Тызызык деп чул? деп дурумну шээжилээр, 4 тывызыктан тып бижип эккээр
3 А.Шоюн «Тып кѳруӊерем, уруглар» 1 02.02   Тывызыктарны номчуур боттары тывызыктан огаадып бижиир
4 О.Сувакпит. Шулук «Тывар сен бе? Л.Чадамба. Шулук «Кым-дыр мен?»   1 04.02   Шулук-тывызыктарны аянныг номчуур, диин дугайында 4 одуруглуг шулуктен чогаадыр

№ п/п   Тема Часы Дата Домашнее задание
план факт
1 Созуглел-биле ажыл. (ар. 78) 1 27.01         Сзуглелди аянныг номчуур, сзуглел иштинден Кандыг? Деп айтырыгга харыылаттынар состерни ушта бижиир
2 Эдертиг 1 31.01   Мергежилге 194-ту кууседир
3 Частырыгларбилеажыл. Кылыг созу. Канчап тур деп айтырыгга харыылаттынар состер. 1 03.02   Дурумну шээжилээр, Мергежилге 199, 200 кууседир
4 Тест хевиринин хыналда ажылы. 1 07.02   Ооренген дурумнерин катаптаар

Хертек Элаай Анай-ооловна — 2В

  Тема Часы Дата Домашнее задание
1 А.Гайдар. Н.Тембирек «Тимур болгаш оон командазы» 1 26.01 Созуглелди номчааш, утказын чугаалаар, айтырыгларга харыылаар
2 Тывызык дугайында билиг. Тывызыктажырынын  чуруму. Тывызыым-дытта, тоолум дошта 1 28.01 Тызызык деп чул? деп дурумну шээжилээр, 4 тывызыктан тып бижип эккээр
3 А.Шоюн «Тып кѳруӊерем, уруглар» 1 02.02 Тывызыктарны номчуур боттары тывызыктан огаадып бижиир
4 О.Сувакпит. Шулук «Тывар сен бе? Л.Чадамба. Шулук «Кым-дыр мен?»   1 04.02 Шулук-тывызыктарны аянныг номчуур, диин дугайында 4 одуруглуг шулуктен чогаадыр