Родной язык 7

Кара-Сал Ч. Х. — 7А, Б

темалар уези Онаалгалар
Причастиелер. 25.01. Арын 70   § 24  Мергежилге 160
Эрткен үениң причастиези. 27.01 Арын 73   § 26  Мергежилге 167
Келир үениң причастиези. 01.01. Арын 75   § 27  Мергежилге 177
Деепричастиелер. 01.01. Арын 79  § 28  Мергежилге 181
Каттышкак деепричастие. 03.01. Арын 81   § 29  Мергежилге 186
Кожаланчак деепричастие. 08.01. Арын 84   § 30  Мергежилге 193
Эрткен деепричастие. 08.01. Арын 86   § 31  Мергежилге 200
Болбас деепричастие. 10.01. Арын 88   § 32  Мергежилге 204
Кызыгаарлаар деепричастие. 15.01. Арын 90   § 33  Мергежилге 212