Родной язык 9

Кара-Сал Ч. Х. — 9А

Темазы Болур хуну Онаалгалары
1 Литературлуг дыл болгаш ооң нормаларының дугайында билиг. 31.01. Арын 162  § 21  Мергежилге 88
2 Фонетика болгаш орфоэпия (шын адалга) талазы-биле нормалар. 31.01 Арын 164 § 22  Мергежилге 96
3 Лексика талазы-биле нормалар. 07.01. Арын 169  § 23  Мергежилге 104
4 Грамматиктиг нормалар. 07.01. Арын 172  § 24  Мергежилге 109
5 Эдертиг 14.01. Ооренген дурумнерни катаптаар.
6 Частырыглар-биле ажыл 14.01. Литературлуг дыл деп чул? Нормаларынын херээ чул?