Родная литература 7

Кара-Сал Ч. Х. -7А, Б

тема уези Онаалгалар
1 С.А.Сарыг-оол «Соругга» 24.01. Арын 135  чечен чугааны номчуур
2 Дукарның бир дугаар  олчалыг болганы. 28.01 1. Бо чечен чугаага хамаарышкан чурук чуруур. 2. Кыска чогаадыг    «Анчылар дугайында чуну билир мен» азы                                     «Мээн кырган-ачам – анчы»
3 Чогаал теориязы. Чечен чугаа  дугайында  билиг. 31.01. Тыва литературада бир дугаар бижиттинген чечен чугаа О.Саган-оолдун «Ужуражыышкын» тып номчуур
4 О.О. Сувакпит «Ыылар» 04.01. Шулуктун бир болуун шээжилээр.
5 Тест-биле ажыл. 07.01. К-Э.Кудажы чогаалчы дугайында кыска дыннадыг.
6 К-Э.К.Кудажы «Кызыл-Борттуг» 11.01.  Арын 147 тоожуну номчуур
7 Кызыл-Борттугнун бичиизинде амыдыралы. 14.01. «Буура кырыыр, бодаган озер» деп улегер домакты чогаалга хамаарыштыр тайылбырлаар.
8 Тоожуда боттуг амыдыралды чуруп коргускени. 18.01. Тоожуда ажыглаан уран-чечен аргаларны тывар.
9 ЧСК.Чогаадыг: «Баштайгы башкым» 21.01.